Kỳ vọng Luật Đất đai

Luật Đất đai ( sửa đổi ) đã giải quyết nhiều vấn đề về định giá đất, bảng giá đất. Tuy nhiên, để đổi mới tài chính đất đai cần kết hợp với việc hoàn thiện nhiều luật khác có liên quan. Năm 2023, việc sửa đổi Luật Đất đai tiếp tục là nội dung quan trọng nhận được quan tâm lớn. Ngày 18/1/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai ( sửa đổi ) với 432 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành ( chiếm tỷ lệ 87,63% ). Các vấn đề về định giá đất và cơ chế Nhà nước thu hồi đất đã được giải quyết hợp lý. Điều 79 ( thu hồi đất để phát triển KT - XH vì lợi ích quốc gia, công cộng ) được thiết kế thu hồi đất phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng KT - XH, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này đã được thiết kế mới, thể chế hóa đầy đủ điều 54 của Hiến pháp về việc chỉ thu hồi đất trong trường hợp thực sự cần thiết.

Thông tin chi tiết: https://diendandoanhnghiep.vn/ky-vong-luat-dat-dai-258332.html

7 Likes