Lại biến thể 2 trong 1 covid

sao sống nổi nếu không có DNM & DGW

DNM và DGW