Lại mở

Kỷ luật làm nên sức mạnh

Khổ thân bọn trẻ con