... lâm bồn!

Bầu này chín tháng bảy ngày
Ba phiên nữa một ngàn hai …

… lâm bồn!

Đích Index ngày nay test + vượt 1030p là rất Ok. Trend tăng xác tín lẫn mạnh mẽ đóa!

Ba sàn khớp > 6,x k tỉ đồng.

  • Index 1120 test … cuối sáng.