Làm cái không ai làm được

Hầm hải vân - HHV giá nào đến cuối năm 2021 cho làn sóng đầu tư công ?

Mã này ổn nhưng đem tiền đi đầu tư tài chính nhiều quá, không tạp trung việc chính :sweat_smile:

1 Likes