Lãnh đạo HOSE: Quản trị doanh nghiệp tốt giúp giảm rủi ro biến động giá cổ phiếu

Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ( HOSE ), bà Trần Anh Đào, nhận định rằng nhóm công ty thực hành các nguyên tắc về quản trị công ty tốt hơn sẽ có các tỷ suất lợi nhuận trên tài sản và trên vốn chủ sở hữu cao hơn, và việc thực hiện quản trị công ty tốt ở các doanh nghiệp cũng giúp cho các doanh nghiệp gia tăng giá trị cổ phiếu tốt hơn và giảm rủi ro biến động giá cổ phiếu. Bà cũng chia sẻ rằng nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ môi trường bất định và các doanh nghiệp đang đứng trước những thách thức sống còn. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn đứng trước các yêu cầu về việc đổi mới như chuyển đổi số, áp dụng ESG, ứng dụng khoa học công nghệ. Đây vừa là thách thức nhưng cũng đồng thời vừa là cơ hội mà các doanh nghiệp có thể nắm bắt để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/lanh-dao-hose-quan-tri-doanh-nghiep-tot-giup-giam-rui-ro-bien-dong-gia-co-phieu-2023111985636232.htm