LIG cơ hội đầu cơ ngắn hạn

LIG mua quanh 9.68, TG1: 11, TG2: 18. Dừng lỗ 8.6

LIG sao lên kinh thế nhỉ?

Cảm ơn bác chia sẻ thông tin về Lig ạ