(Live) ĐHĐCĐ VIB: Kế hoạch lãi hơn 12.000 tỷ đồng

Ngân hàng ghi nhận có hơn 25.200 cổ đông tại ngày chốt danh sách họp thường niên, tương đương nắm giữ hơn 2,53 tỷ cổ phiếu VIB.

Sáng ngày 2/4, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 để thảo luận về các vấn đề kinh doanh, kế hoạch chia cổ tức và tăng vốn điều lệ...

Ngân hàng đã triệu tập tất cả 25.208 cổ đông VIB tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp. Tính đến 8h30, số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền chiếm 82,43% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành.

Cổ đông VIB checkin trước đại hội. Ảnh: HL.

Kế hoạch lãi hơn 12.000 tỷ đồng

VIB đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 12.045 tỷ đồng, tăng 13% so với mức thực hiện của năm 2023. Chỉ tiêu lợi nhuận năm nay thấp hơn so với kế hoạch lợi nhuận năm 2023 (12.200 tỷ đồng) từng được ĐHĐCĐ thông qua.

Một số chỉ tiêu khác như tổng tài sản dự kiến tăng 20% lên 492.000 tỷ đồng vào cuối năm 2024, trong đó dư nợ tín dụng tăng 20% lên 320.600 tỷ đồng. Huy động vốn được dự kiến tăng trưởng 21% lên mức 315.200 tỷ đồng trong khi tỷ lệ nợ xấu kỳ vọng dưới 3%.

Trên cơ sở tăng vốn điều lệ, ban lãnh đạo ngân hàng dự phóng các chỉ số ROA, ROE của VIB lần lượt ở mức 2,2% và 24%. Trong khi đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II ở mức trên 10%, so với 11,73% cuối năm 2023.

Cổ tức 29,5%

Theo đề xuất của HĐQT, VIB sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 29,5% trên vốn điều lệ. Trong đó, mức chia cổ tức bằng tiền mặt tối đa là 12,5%, chia cổ tức bằng cổ phiếu là 17% và phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với tỷ lệ 0,44%.

Ngân hàng đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1 vào ngày 21/2 vừa qua với tỷ lệ 6% và nếu được thông qua sẽ trả tiếp tỷ lệ 6,5%. Tổng cộng số tiền sử dụng để chi trả cổ tức là 3.171 tỷ đồng.

Ảnh: HL.

HĐQT VIB cũng đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (CĐHH) và CBNV.

Ngân hàng sẽ phát hành 431,3 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 17%, giúp vốn điều lệ của ngân hàng tăng thêm 4.312,6 tỷ đồng. Ngoài ra, VIB cũng phát hành 11,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên, tương ứng tỷ lệ 0,44%, giúp vốn điều lệ tăng thêm 110 tỷ đồng.

Cổ phiếu thưởng cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng, trong khi cổ phiếu cho CBNV bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Tổng cộng, sau khi hoàn thành hai cấu phần trên, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ 25.368 tỷ đồng lên 29.791 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng vốn 17,44%.

Huy Lê

https://vietnambiz.vn/live-dhdcd-vib-ke-hoach-lai-hon-12000-ty-dong-20244284341535.htm