Lợi nhuận của hai công ty ngành nước Biwase và TDM Water tăng trưởng trong tháng 1/2024

Công ty nước và môi trường Bình Dương ( Biwase ) đều ghi nhận tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong tháng đầu năm. Trong tháng 1/ 2024, sản lượng nước tiêu thụ đạt hơn 16,4 triệu m3, tăng 16% so với cùng kỳ và thực hiện được hơn 8% kế hoạch năm. Tổng công suất vẫn ở mức 822.000 m3/ ngày đêm và tỷ lệ thất thoát nước duy trì 5%. Tổng doanh thu tháng đầu năm gần 281 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 65 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 17% so với cùng kỳ năm 2023. Biwase đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng trong năm 2024. Công ty cũng công bố kết quả kinh doanh tháng 1/ 2024 với tổng doanh thu đạt 29 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 8,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 4% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/loi-nhuan-cua-hai-cong-ty-nganh-nuoc-biwase-va-tdm-water-tang-truong-trong-thang-12024-20242122015074.htm

6 Likes