Lợi nhuận đi xuống, do đâu?

Lợi nhuận đi xuống, do đâu? Bài báo hay

(bài viết theo tác giả sẽ được xóa tự động sau 24 giờ, trừ khi đã đánh dấu)