Lợi nhuận đột biến của nhóm chứng khoán

, , ,

Rumor: LNTT

SSI 1050t 47% YoY
VCI 300t 150% YoY
VND 533t 84% YoY

Ước lntt của SSI grow (tăng trưởng) gần 50% svck.
Khi: game chia sắp diễn ra, lợi nhuận tăng tốt.
SSI 33,8 cầu mạnh, khả năng cao đó là đáy

1 Likes

Chứng khoán giờ ổn không khác

Chứng có tạo đáy rồi. CPI tích cực + sắp tới khả năng sẽ giảm lãi suất thì chứng khoán sẽ được hưởng lợi. Thị trường mà vượt 1300 chứng lead tốt. tốt.

xem thêm cái trang topinvest.vn có thể xác định được tay to đang gom hay xả! khá hay, họ có dữ liệu riêng thì phải

1 Likes