Luật Đất đai năm 2024: Vài suy nghĩ đối với quy định về giá đất

Luật Đất đai ( sửa đổi ) đã được Quốc hội thông qua, tuy nhiên, vẫn còn một số băn khoăn về tính hợp lý và khả thi trong quá trình thi hành pháp luật. Luật Đất đai năm 2024 đã bổ sung một số quy định liên quan đến việc xác định giá đất, bao gồm việc bỏ khung giá đất, thời hạn sử dụng đất, và thông tin đầu vào để xác định giá đất. Các căn cứ này bao gồm cả việc xác định thời hạn sử dụng đất, và việc xác định giá đất dựa trên giá thị trường.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/02/luat-dat-dai-nam-2024-vai-suy-nghi-doi-voi-quy-dinh-ve-gia-dat-4220-1154277.htm

5 Likes