Luật Đất đai sửa đổi: Đảm bảo thực thi hiệu quả công tác quản lý đất đai

Luật Đất đai ( sửa đổi ) đã được Quốc hội khóa XV thông qua vào ngày 18/ 1/ 2024 nhằm thể chế hóa toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và tháo gỡ những vướng mắc được rút ra trong tổng kết thực tiễn trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai 2013 và luật hóa các quy định đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp. Luật đã tách bạch vấn đề về định giá đất với chính sách hỗ trợ miễn giảm về đất; việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp như quy định thu hồi đất phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ mà không vi phạm pháp luật về đất đai.
Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng Nhân dân quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong năm và giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm bảng giá đất sẽ được cập nhật phù hợp với thực tế.

Thông tin chi tiết: https://www.vietnamplus.vn/luat-dat-dai-sua-doi-dam-bao-thuc-thi-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-dat-dai-post927473.vnp

10 Likes