Luật Giá mới sẽ nâng chất hoạt động thẩm định giá

Luật Giá 2023 được ban hành để nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá, đặc biệt là trong lĩnh vực tài sản. Luật Giá 2023 quy định rõ về điều kiện kinh doanh và điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp thẩm định giá. Các quy định mới sẽ được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tính chất của hoạt động thẩm định giá. Thẻ thẩm định viên về giá được chuyên môn hóa theo 02 lĩnh vực gồm: ( i ) thẩm định giá tài sản; (ii ) thẩm định giá doanh nghiệp. Điều này góp phần nâng cao chất lượng thẩm định viên theo lĩnh vực chuyên môn sâu, cũng như tiết kiệm nguồn lực xã hội trong học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, thi cấp Thẻ thẩm định viên về giá.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/luat-gia-moi-se-nang-chat-hoat-dong-tham-dinh-gia.htm

5 Likes