Lúc chiều có ai múc được thêm không?

Cả danh mục đỏ lòm, hôm nay sáng đến chiều có meeting + interview không hở tay ra để vào mà múc thêm được, lúc chiều vào thì quá muộn.

Nhưng nghe nói buổi chiều không vào được lệnh mua

Các cụ confirm giúp được không?

Cho đặt lệnh mà không cho khớp cụ ạ.mua sàn cũng không được.