Mai cổ phiếu chứng khoán trần. BĐS thì CII - LDG - SCR vẫn ngon

Mai cổ phiếu chứng khoán trần. BĐS thì CII - LDG - SCR vẫn ngon.
Penny: CC1- PRT - TL4 - TVS trần tím lịm.

Bốc phét chuẩn thế Bác! :slight_smile:

đã nói đúng lại còn nói to