MBB lợi nhuận quý 1 dự kiến gấp đôi cùng kì

MBB- Ngân hàng quân đội, tiềm năng tăng giá cao trong thời gian tới dự trên các yếu tố sau:

  • Lợi nhuận trước thuế dự kiến 4000 tỷ, gần gấp đôi so với cùng kì
    -Cổ tức dự kiến chia 35%
    -Năm nay đặt kế hoạch tăng trưởng 35-40%
    Khuyến nghị mua vào vùng giá 28, giá mục tiêu 35
1 Likes

Múc :))

Mai mbb trần