Mở bát phiên mai

Nhúng thêm 20P nữa dồi phi nhể :smile:
Còn một ít mai rụng nốt

thong thuong phien thu 3 se co luc bat day len tiep’

1 Likes

:rofl:

Xanh lại rồi , thị trường như vậy ,kiếm tiền ngon quá .klkk

1 Likes

Ngon Thơm quá

DST KMR đẹp quá :rofl:

1 Likes

chúc bác lồi mồm với em nó …

1 Likes

Chén xong em này
Lại tới em kia :rofl:

1 Likes

Tăm tia em này
Lại xúc em kia :rofl:

1 Likes

bác khộ quá cơ

1 Likes

Em nào lớn cũng nhanh phổng phao quá :rofl:

1 Likes

Về mệnh hết

1 Likes

rụng thêm 20P nữa thôi…đáy rồi… :grinning_face_with_smiling_eyes: :+1: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover:

đái dồi…
hoa-bang-lang-tim

người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội… :sweat_smile: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover:

1 Likes

rụng thêm 20p đủ dồi nhé
tuần sau phi… :sweat_smile:

1 Likes