Mốc 1200 Vượt Hay Không - Danh Mục Cổ Phiếu Chú Ý

Nhận Định thị trường ngày 2/3
Vượt Cản 1185
Tiến Đến Thử Thách 1200
Siêu Cổ Bùng Nổ Liên Tiếp
BSR LPB LCG SZC AGG

Con này đang quá rẻ, nó mà vào sóng tăng là nhân 3 nhân 5 tài khoản chứ không phải nhân đôi đâu:
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2021-02-26/co-phieu-pvm-soi-dong-truoc-thong-tin-thoai-von-nha-nuoc-100285.aspx