Một công ty bảo hiểm có 3.000 tỷ đồng gửi ngân hàng, cả năm “ung dung” báo lãi hàng trăm tỷ đồng

Bảo hiểm Agribank ( ABIC ) công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận sau thuế tăng 11,1%. Năm 2023, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 2.018,4 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm đạt 716,9 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2022. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023 của ABIC đạt 308 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước. Tuy nhiên, quý IV/ 2023, lợi nhuận sau thuế 34 tỷ đồng, giảm 35,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của ABIC đạt 3.957,5 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Công ty sở hữu 3.004,2 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 8,7% so với năm trước, chiếm tỷ trọng 76% tổng tài sản.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/mot-cong-ty-bao-hiem-co-3000-ty-dong-gui-ngan-hang-ca-nam-ung-dung-bao-lai-hang-tram-ty-dong-post337937.html

8 Likes