Một công ty bảo hiểm nhân thọ chi hơn 1 tỷ đồng cho mỗi nhân viên, đóng cửa 1/4 văn phòng tổng đại lý trên toàn quốc trong năm 2023

Năm 2023, công ty bảo hiểm này tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế hơn 920 tỷ, nâng lỗ lũy kế lên 5.497 tỷ đồng.

Một công ty bảo hiểm nhân thọ chi hơn 1 tỷ đồng cho mỗi nhân viên, đóng cửa 1/4 văn phòng tổng đại lý trên toàn quốc trong năm 2023- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (SunLife Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán. Theo đó, năm 2023, công ty bảo hiểm này lỗ sau thuế gần 922 tỷ đồng, thấp hơn so với mức lỗ 1.469 tỷ đồng năm 2022. Tính đến cuối năm 2023, Sun Life lỗ lũy kế xấp xỉ 5.497 tỷ đồng.

Năm 2023, cả doanh thu thuần và lãi thuần từ kinh doanh bảo hiểm của SunLife Việt Nam đều sụt giảm so với năm trước, xuống còn lần lượt 4.128 tỷ đồng và 2.153 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính trong năm 2023 tăng gần 21% lên trên 615 tỷ đồng nhờ sự gia tăng của thu nhập lãi tiền gửi ngân hàng và thu nhập lãi đầu tư trái phiếu. Sau khi trừ chi phí (phần lớn là lỗ chênh lệch tỷ giá), mảng tài chính của SunLife Việt Nam lãi thuần gần 573 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2022.

Dù hai mảng kinh doanh chủ đạo đều có lãi, song do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức cao, SunLife Việt Nam vẫn lỗ trước thuế gần 808 tỷ đồng. Theo đó, năm 2023, SunLife đã chi gần 2.666 tỷ đồng cho hoạt động bán hàng, giảm 22,8% so với năm 2022 và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 865 tỷ đồng, tăng 27,6%.

Đi sâu vào chi phí bán hàng, chi khen thưởng hỗ trợ đại lý là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 1.697 tỷ đồng, tiếp theo là lương và các chi phí khác chi nhân viên với gần 212 tỷ đồng.

Với chi phí quản lý doanh nghiệp, lương và các chi phí khác cho nhân viên là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 357 tỷ đồng, sau đó là chi phí dịch vụ mua ngoài (gần 214 tỷ đồng).

Một công ty bảo hiểm nhân thọ chi hơn 1 tỷ đồng cho mỗi nhân viên, đóng cửa 1/4 văn phòng tổng đại lý trên toàn quốc trong năm 2023- Ảnh 2.

Nguồn: BCTC SunLife Việt Nam

Cuối năm 2023, SunLife Việt Nam có 563 nhân viên, tăng nhẹ so với cuối năm ngoái (537 nhân viên). Trong năm, công ty đã chi gần 568,5 tỷ đồng cho lương và các chi phí khác cho nhân viên (bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp). Như vậy, bình quân mỗi nhân viên được SunLife Việt Nam chi trả gần 1,033 tỷ đồng trong năm 2023, tương đương 86,1 triệu đồng/tháng.

Tại thời điểm 31/12/2023, SunLife Việt Nam có 1 trụ sở chính, 2 chi nhánh, 25 địa điểm kinh doanh và 29 văn phòng tổng đại lý trên toàn quốc. Trong năm 2023, công ty này đã đóng cửa 6 địa điểm kinh doanh và 11 văn phòng tổng đại lý.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Sun Life Việt Nam tăng 9,5% so với cuối năm 2022, lên 20.835 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, mức tăng này chủ yếu đến từ khoản tiền gửi không kỳ hạn trị giá hơn 62 triệu USD (tương đương 1.495 tỷ đồng) từ Sun Life Assurance Company of Canada với mục đích góp vốn. Cuối năm 2023, công ty vẫn chưa được chấp thuận của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho khoản tiền này.

Sun Life nhận 1.495 tỷ đồng góp vốn thêm từ công ty mẹ

Năm 2023, Sun Life Việt Nam đã giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và tăng đầu tư dài hạn. Các khoản đầu tư của công ty chủ yếu nằm dưới dạng tiền gửi và trái phiếu (gồm trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp). Với tiền gửi ngắn hạn, Sun Life đang hưởng lãi suất từ 3 đến 11%/năm, còn tiền gửi dài hạn có lãi suất từ 5% đến 9,3%/năm.

Sun Life Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn từ Tập đoàn Sun Life Financial (Canada) và hiện là một trong 10 công ty bảo hiểm nhân thọ có thị phần lớn nhất Việt Nam. Sun Life Việt Nam được thành lập từ đầu năm 2013 và có vốn điều lệ tính đến cuối năm 2023 đạt 16.480 tỷ đồng. Ngày 2/4, Sun Life Việt Nam đã được Bộ Tài chính chấp thuận việc tăng vốn lên 17.994 tỷ đồng.

Quốc Thụy

An ninh Tiền tệ

https://cafef.vn/mot-cong-ty-bao-hiem-nhan-tho-chi-hon-1-ty-dong-cho-moi-nhan-vien-dong-cua-1-4-van-phong-tong-dai-ly-tren-toan-quoc-trong-nam-2023-18824040217440834.chn