Một ngày đẹp trời để vào hàng

Ngày giải chấp là ngày đẹp nhất để vào hàng. Hãy quyết đoán để đạt hiệu quả cao nhất