Múc Ree target 100 200k

Sắp phá đỉnh 76 là về ga 100 nhé ae

Lên tàu cùng shark.

1 Likes

Ngựa chiến lên nắm trung hạn, hàng này chấp thị trg rung lắc