Múc thôi anh em, phiên nay tát ao, thay nước

Múc thôi anh em
sáng nói rồi xanh mạnh chốt,
Chiều đạp mạnh múc.
Đừng để mất hàng nếu sáng không chốt được giá tốt.
múc mạnh nếu những phiên rồi còn ôm tiền.

1 Likes