Muốn giữ nhà đầu tư phiên nay phải xanh, thậm chí xanh mạnh! chờ xem nhé cả nhà!

Phải sàn đến Tết cho bọn ndt sáng mắt ra. Tham lam này, ngủ dốt này!

1 Likes

Xanh cc chuẩn bị rơi tự do

1 Likes

không xanh Fo chạy hết ai chơi cùng

1 Likes

Tạo lập quan tâm quá cơ Hihi. Về 650 làm ván mới nào

Nó còn đang giết chết nhà đầu tư giữ gì cơ chứ?