MWG – KQKD Q1-2022: Tăng trưởng giảm tốc

  • TGDD/DMX vẫn là trụ cột dẫn dắt tăng trưởng với tổng doanh thu tăng trưởng 21% YoY, chủ yếu được thúc đẩy bởi số lượng cửa hàng mở mới (TGDĐ, Topzone và DMX Supermini) và doanh thu online tăng mạnh 150% YoY. Doanh số BHX đi ngang so với cùng kỳ bất chấp số lượng cửa hàng tăng 20% YoY do doanh số trên mỗi cửa hàng vẫn đang bị ảnh hưởng. Doanh thu toàn tập đoàn, do đó, tăng 18% YoY.
  • Tăng trưởng LNST giảm tốc xuống mức 8% YoY sau khi mức lỗ ước tính từ các công ty con, chủ yếu đóng góp bởi BHX, tăng 18% YoY lên khoảng 753 tỷ đồng do biên lợi ròng của BHX tiếp tục suy giảm xuống.
  • Biên LN gộp và biên ròng vẫn duy trì ở mức cao, tuy nhiên, đẫ giảm lần lượt 50 bps YoY và 30bps YoY.
  • Giá mục tiêu hiện tại - VND 163,500 - đang được cập nhật.