Năm 2021, PVG đặt kế hoạch doanh thu 3.615 tỷ đồng, lợi nhuận khiêm tốn 18,2 tỷ đồng

Năm 2020 PVG lại một lần nữa không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra

1 Likes

Hàng bị lãng quyen?

Bắt đầu chuỗi ngày xanh! Hy vọng sớm 13.5 = book

Chạy ác ghê

1 Likes

Chán kinh