Năm nay Covid thì " Buy in May and Stay at Home"

Năm nay không đi du lịch thì ở nhà mà múc cổ trong tháng 5 nhé.