NCB thông qua bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT

Ngân hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và thông qua quyết định miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc bổ sung 2 thành viên HĐQT mới, gồm ông Dương Thế Bằng và bà Nguyễn Thị Hài Hòa. Ngoài ra, HĐQT cũng thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ ngân hàng về thông tin địa chỉ trụ sở chính, phê duyệt danh sách và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024. Năm 2023 đánh dấu sự chuyển mình mang tính bước ngoặt của NCB, với việc khai trương trụ sở mới tại Thủ đô Hà Nội và ký kết hợp tác với đối tác tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới để triển khai chiến lược mới cho ngân hàng giai đoạn 2023 - 2028 và trong dài hạn, hướng tới mục tiêu phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/ncb-thong-qua-bau-bo-sung-2-thanh-vien-hdqt-757-1123392.htm