Nếu tính đúng giá trị thật thì NVL , PDR sẽ về đúng giá trị bao nhiêu là hợp lý … dựa trên nợ /vốn chủ và hiệu quả kinh doanh. Vào xem

Công bằng mà nói nếu dựa trên khoản nợ núi / vốn chủ và hiệu quả lợi nhuận thì

Giá của NVL bằng DIG là hợp lý

Và giá của PDR bằng DXG là hợp lý

Còn nếu bị như kiểu Sunshine thì chịu nhé

1 Likes

Cứ lấy mức chia TB của các cổ BDS ra tinh… Các cổ BDS TB chia 3-4 so với đỉnh… Chỉ riêng hàng chị 7 chia 7-14

Anh em đã tin vào sự thật rồi chứ

Về đúng giá trị là …1k/cổ