Ngân hàng hướng đến số hoá và xanh một cách mạnh mẽ

Ngân hàng SHB đang tăng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi ở nhiều ngân hàng, tuy nhiên, tỷ trọng này chưa tốt. Ngân hàng đã đầu tư mạnh vào chuyển đổi số và đang tập trung vào việc tạo thêm nhiều dịch vụ, tiện ích để tăng thu nhập ngoài lãi và mở rộng các hoạt động, sản phẩm dịch vụ khác. Hiện có trên 10 ngân hàng đã xây dựng thành công hệ sinh thái Ngân hàng mở/ Open Banking. Trong chiến lược phát triển đến năm 2027, SHB muốn trở thành ngân hàng số được yêu thích nhất và đầu tư mạnh vào chuyển đổi số.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/ngan-hang-huong-den-so-hoa-va-xanh-mot-cach-manh-me.htm

10 Likes