Ngành ngân hàng và câu chuyện “xanh hóa”

Các ngân hàng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xanh hóa và góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia đưa mức phát thải ròng về "0" vào năm 2050. Để đạt được những kết quả này, các ngân hàng đã đi đầu trong việc giảm thiểu phát thải C02, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên trong hoạt động nội bộ. Dư nợ cấp tín dụng của hệ thống đối với các lĩnh vực xanh có mức tăng trưởng dư nợ bình quân đạt hơn 23%/ năm. Đến ngày 30/6/2023, dư nợ cấp tín dụng xanh đạt gần 528,3 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 4,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.
Các ngân hàng cũng đi đầu trong việc giảm thiểu phát thải C02, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên trong hoạt động nội bộ.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/ngan-hang-va-cau-chuyen-xanh-hoa-188231119135816224.chn