Ngành Tài chính: Nhiều giải pháp đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

Bộ Tài chính cho biết, trong 10 tháng năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành đã thực hiện hơn 60.880 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng nguồn vốn và tài sản nhà nước. Bộ Tài chính đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra nội bộ tại các đơn vị, góp phần ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Ngành. Bộ Tài chính cũng đã tăng cường thực hiện nhiều giải pháp về phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Thông tin chi tiết: https://haiquanonline.com.vn/nganh-tai-chinh-nhieu-giai-phap-day-manh-phong-chong-tham-nhung-180419.html