Ngày 21/11/2023: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

, , , , , , , , ,

Báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock cho biết các cổ phiếu nóng như BCM, CTI, DPM, FRT, GMD, MSN, TCB, TPB, VIB và VCI được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Ví dụ, BCM của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp ( CTCP ) đang về gần vùng 55,000 - 60,000 ( tương đương đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 02/2021 và đáy cũ tháng 07/ 2022 ).

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/ngay-21112023-10-co-phieu-nong-duoi-goc-nhin-ptkt-cua-vietstock-585-1123542.htm