Ngày này năm xưa 21/11: Thông qua Luật Hoá chất; ban hành Nghị định hoạt động của Tập đoàn Hóa chất

Ngày 21/ 11/ 2014 là ngày Quốc hội thông qua Luật Hóa chất; Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Chuyên mục "Ngày này năm xưa" của Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện ngày 21/11 trong nước và ngành Công Thương; các sự kiện quốc tế và sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 21/ 11/ 1931 là ngày hy sinh của chiến sĩ cách mạng Lý Tự Trọng.
Ngày 8/2/1931, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ của ta diễn thuyết kêu gọi nhân dân giác ngộ cách mạng, Lý Tự Trọng đã bắn chết tên mật thám Pháp Lơrăng và bị địch bắt. Ngày 21/11/ 1931, Lý Tự Trọng trở về nước hoạt động cách mạng.
Ngày 8/2/1931, tại Sài Gòn, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ của ta diễn thuyết kêu gọi nhân dân giác ngộ cách mạng, Lý Tự Trọng đã bắn chết tên mật thám Pháp Lơrăng và bị địch bắt.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-2111-thong-qua-luat-hoa-chat-ban-hanh-nghi-dinh-hoat-dong-cua-tap-doan-hoa-chat-286880.html