Nghị quyết 01 của Chính phủ là động lực và "chìa khóa” cho tăng trưởng năm 2024

Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 01/ NQ - CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết này nhấn mạnh đến 6 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024. Các giải pháp bao gồm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và quy định kinh doanh. Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2024/02/nghi-quyet-01-cua-chinh-phu-la-dong-luc-va-chia-khoa-cho-tang-truong-nam-2024-761-1156286.htm

9 Likes