Ngưỡng bật mạnh

Cục bê tông 1215 rất cứng…chạm là bật

Guốc dép nhiều quá…nhặt nhạnh chút nhỉ

Full cổ rồi. Không nhặt được nữa :sweat_smile: