Nhận định nhanh đầu phiên 21/02: Thanh khoản suy yếu thị trường tiếp tục đi ngang