Nhận định thị trường 26.5. Ý kiến cá nhân theo trường phái Trading T+ chia sẽ