Nhận định thị trường 28/04/2021

, , , ,

1200 ĐÁY CHƯA?

Bây giờ mới chú ý đến thép khả năng là hơi muộn rồi.