Nhận định thị trường 28.5, không quá tham lam nếu đánh trading T+