Nhận định thị trường ngày 01/02

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/02:

VNINDEX PHỤC HỒI

CỔ PHIẾU NÀO NÊN ĐỂ ?

CỔ PHIẾU NÀO NÊN BÁN ?

STOPPING VOLUME BAR LÀ GÌ?

1 Likes
  1. DJ -700 Tây sẽ xả hàng mạnh

  2. Covid gia tăng , nguy hiểm

  3. Sóng hồi nguy cơ bulltrap

  4. để hàng qua tết rất nguy hiểm