Nhận định thị trường phái sinh ngày mai như thế nào? Danh mục vẫn xanh đét mặc thị trường!