Nhận định thị trường tuần 22-26/11 | TT điều chỉnh