Nhận định thị trường tuần đáo hạn phái sinh và cơ cấu quý có cẩn trọng, nhóm dẫn dắt mặc chỉ số VNI!