Nhảy bờ sớm vậy nhỉ?

, ,

Bán ngay chân đại sóng cũng có thể lắm.

Cách bờ vài m đã vội nhảy rồi.