Nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước giao thêm hạn mức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể bổ sung một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng trong thời gian tới.
Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng tăng gần 13,5% so với cuối năm 2022, trong đó tiền gửi bằng VNĐ của dân cư tăng khoảng 12,5%. Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 15% và yêu cầu kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2024. Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế để chủ động dự báo tình hình và xây dựng các kịch bản điều hành chính sách tiền tệ phù hợp.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/nhieu-kha-nang-ngan-hang-nha-nuoc-giao-them-han-muc-tin-dung-188240213082220304.chn

7 Likes