Nhóm BĐS dậy sóng, danh mục không có mã nào xanh....... :(

, , , ,

…Nay tím sạch … :smiley: