Nhóm ngành Than

Mọi người có ai nhóm ■■■■ thảo luận về ngành than không ạ

Có ai nhóm ■■■■ ko ạ

Có ai có nhóm thảo luận z a LO ko ak