Nhóm Penny rộn ràng, Bluechips,midcaps cẩn trọng. Thị trường điều chỉnh mạnh

Thị trường đang rất xấu, A/c NĐT cần cẩn trọng